18.2.2017

VZDĚLÁVÁNÍ

kniha 2PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Děti se každý den dovídají mnoho vědomostí, které patří mezi základní všeobecné znalosti, a jsou systematicky vzdělávány dle předem připraveného týdenního plánu, který je součástí našeho výukového programu pro celý rok a který je vždy vyvěšený na naší nástěnce.

Výuce věnujeme velké úsilí a maximum času s cílem na to, aby byly Vaše děti plně připraveny a vybaveny na vstup do školy, ale mimo to i do další etapy jejich života.

Výuka a předškolní výchova probíhá i o prázdninách. Předškolní výchovu máme 3x týdně v dopoledních i odpoledních hodinách.

Je koncipována tak, aby odpovídala osnovám Rámcově Vzdělávacího Programu (RVP). Toto vše je navíc podpořeno výukovými materiály, se kterými pracujeme společně s mnoha dalšími učebními pomůckami, obrázky, pracovními listy, výukovými kartami apod…

 Literatura, s níž pracujeme:

 • Kuliferda“ nakladatelství Raabe, což je materiál určen pro rozvoj školní zralosti u dětí v MŠ
 • „Předškoláci, hurá k zápisu!“, nakladatelství Fragment, což je materiál, který se věnuje grafomotorice, uvolňování ruky, logickému uvažování a pozornosti, zrakovému a sluchovému vnímání, orientaci v prostoru, rozvoj představivosti….

Každý předškolák má svou složku, kam jsou ukládány jím vypracované materiály a veškeré pracovní listy. Tyto materiály jsou jakýmsi výsledkem snahy a práce předškoláka během výuky a jsou Vám plně k dispozici k nahlédnutí.

A proto, aby byla Vaše představa dokonalá a měli jste přehled o tom, co s dětmi budeme probírat a co již probrané máme, mimo poskytnutých materiálů na nástěnce každý týden zasíláme emailem náš týdenní plán a také jednou měsíčně shrnutí všeho, co se děti za uplynulý měsíc naučili jak v běžné výuce, tak na předškolní výchově.

V každém zpracování je k nalezení vysvětlení didaktických postupů a celkové vysvětlení toho, proč jsou jednotlivé úkoly pro děti z pedagogického hlediska tak důležité, co rozvíjejí apod.

Dále bychom chtěli poznamenat, že jsme do našeho výukového programu zařadili pohádky( v knižním i filmovém zpracování) a dokumentární filmy. Vybíráme pouze takové pohádky, které by mělo každé dítě znát, snažíme se o udržení tradice našich krásných českých pohádek, které rozhodně stojí za to, aby jim byla věnována pozornost. Mohlo by se zdát, že jsou tyto prostředky pouhým zpestřením výuky pro Vaše děti, ovšem ony jsou především skvělou pomůckou k podpoře našeho výkladu, jelikož pomáhají k utvoření či dokreslení reálné představy o probírané látce, které se zrovna věnujeme.

Naší výukou rozvíjíme tyto oblasti:

 

 • Sebeobsluha( hygienické návyky, samostatné oblékání, stolování)
 • Motorika( hrubá, jemná, grafomotorika)
 • Zrakové vnímání
 • Paměť
 • Řeč
 • Orientace v prostoru a čase- vnímání času
 • Matematické představy

 

 • Sociální dovednosti
 • Logické myšlení
 • Koncentrace pozornosti
 • Hry( námětové, pohybové, konstruktivní, rukodělné)
 • Všeobecné znalosti

 

Učební okruhy, které jsou zahrnuty v naší výuce:

 • zeměpis
 • přírodověda
 • historie
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova
 • matematika
 • anglický jazyk

 

A navíc je náš výukový program obohacen pravidelnými kroužky:

 • Canisterapie
 • Keramika
 • Výtvarná dílna
 • Kulinářský kroužek
 • Jóga
 • Čtenářský kroužek
 • „Tanec, slovo a zpěv“ – dramaticko-hudební kroužek
JídelníčekFacebook